Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2019 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, HCM City, Viet Nam

Giảng Huấn: Liêm Ngô, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Vân Anh,
Khoa Lưu & Lisa Chiêm

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 đến thứ Bảy, 23 tháng 11 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, 17 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive