Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Sabah, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Sabah, Malaysia.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8&9 năm 2017 tại Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Địa chỉ : Lot 30, 1st Fl., Block D, Damai Plaza
Lorong Kayu Manis, Luyang 88300
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Giảng Huấn: Norman Law.
Phụ Tá Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Tang Meow Keng và Chan Jan Kow.

Liên lạc: Khor Seng Hock
Phone:
Email: Sabah@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 28 tháng 8 đến thứ Bảy 2 tháng 9 năm 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật ngày 3 tháng 9, 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive