Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Nhóm thiền Cà Mau, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Nhóm thiền Cà Mau, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2019 tại Nhóm thiền Cà Mau, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 13 Ấp 4, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời,
Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá Giảng Huấn: Trần Hùng

Liên lạc: Nguyễn Văn Đức
Phone: (+84) 0988959245
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 5 cho đến thứ Bảy, 11 tháng 5 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 05 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive