Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Montreal 2, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại Montreal 2, Canada.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2017 tại Montreal, Canada.

Địa chỉ : 2670A JARRY ST. E.
MONTREAL, QC. H1Z 2C2

Giảng Huấn: Bunkorn Yun

Liên lạc: Bunkorn Yun
Phone: (514) 722-0088
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 20 tháng 11 đến thứ Bảy,25 tháng 11 năm 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật, 26 tháng 11 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM.

Forums: 

Monthly archive