Lớp học Cấp 1, 2 & 3 TĐ Orange County, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 TĐ Orange County, USA.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2017 tại TĐ Orange County.

Địa chỉ : 15111 Weststate St.
Westminster, CA 92683

Giảng Huấn: Hiếu Lâm, Bộ Nguyễn, Nhi Võ & Nick Đào

Liên lạc: (714) 719-3842
Email: Enrollment @DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 31 tháng 7 cho đến thứ Bảy 5 tháng 8 năm 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive