Lớp học Cấp 1, 2 & 3 TĐ Boston, USA

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 & 3 TĐ Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2017 tại TĐ Boston.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. # B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran
Phụ Tá Giảng Huấn: Irene Tran, Hung PangNg, Hoang Kim Son, Hien Ngoc Dam và Minh Tran.

Liên lạc: Irene Tran
Phone: (617) 894-5658
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 2 tháng 10 đến thứ Bảy, 7 tháng 10 năm 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive