Khoá học cấp 4 tại Cần Thơ, Việt Nam

Thông Báo,
 
Được sự chấp thuận  của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các Giảng Huấn và Trung Tâm Trưởng về lịch trình khoá học cấp 4 của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, sẽ được tổ chức vào 3 ngày 17, 18, 19  tháng 3 năm 2017 tại Cần Thơ, Việt Nam
 
 
 
THIỀN ĐƯỜNG TRUNG  ƯƠNG  ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive