Khóa Cấp 4 tại TĐ Lakemba, Australia.

THÔNG BÁO

V.V: Khóa Cấp 4 tại TĐ Lakemba, Australia.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các trung tâm trưởng về lịch trình khoá học Cấp 4 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2018 tại TĐ Lakemba.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, N.S.W 2212, Australia

Liên lạc: Phượng Đoàn
Phone: (61) 0468-512-722
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Khóa học cấp 4: Từ Thứ Sáu, ngày 9 đến ChúaNhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive