Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Trung Tâm Phó Thiền đường Dallas

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Trung Tâm Phó Thiền đường Dallas

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT, có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ. Vì lẽ đó giảng huấn Châu Trần phải luôn sẵn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến, nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng mà phải bàn giao lại cho môn sinh khác thay thế.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Dallas đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Bạch Liên Trần (đt: 682 552 7633)
Trung tâm Phó: Lương Thị Kim Anh (đt: 682 241 2146)

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 09/03/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive