Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An F3

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành
Thiền đường Tân An F3

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân An. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó cùng ủy viên ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân An F3 đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Cẩm (đt: +84 977 219 969)
Trung tâm phó: Phạm Hoàng Việt (đt: +84 919 836 853)
Nguyễn Thái Ái Phương (đt: +84 914 497 436)
Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Lý, Võ Tấn Phùng, Nguyễn Thị Kim Sa,
Đặng Ngọc Sơn, Trần Thị Bạch Mai,
Trương Thị Phượng, Lâm Thị Ngọc Hương

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 08/02/2020
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive