Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Bình Đại

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Bình Đại

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Bình Đại. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Bình Đại phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó cùng ủy viên ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Bình Đại đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Trần Hoàng ĐT: 0918505222
Trung tâm Phó (ngoại vụ): Phan Thanh Hoàng ĐT: 0918211639
Trung tâm Phó (nội vụ): Nguyễn Thành Sơn ĐT: 0886476470
Thư ký: Nguyễn Thị Tuyết ĐT: 0374169015
Thủ quỷ: Trần thị Bông ĐT: 0918277985

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 03/08/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive