October 2015

Level 3 at Richmond, Canada.

With the authorization of Thầy Cô. Devine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce level 3 class will be hold at Richmond, Canada in November, 2015.

Instructors: Susan Luong.

Contact: Ngô Thanh Liêm
Tel: (604) 496– 4984

Level 3: Sunday, November 22nd, 2015.

Please inform your family and friends of our class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 3 tại Richmond, Canada.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 3 tại Richmond, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2015 tại Richmond, Canada.

Địa chỉ :    2193-8700 Mckim Way
Richmond BC, Canada

Giảng Huấn: Susan Luong.

Liên lạc:  Ngô Thanh Liêm
Phone: (604) 496– 4984

       
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Level 1 & 2 at Vung Tau (Nguyen An Ninh meditation group), VietNam.

With the authorization of Thầy Cô. Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in November, 2015 will hold at Vung Tau (Nguyen An Ninh meditation group), Vietnam.

Instructors: Nguyễn Tấn Nho.

Contact: Nguyễn Thị Nhài
Phone: (84) 0913 746 22

Level 1& 2: Monday, November 2nd to Saturday, November 7th, 2015.

Please inform your family and friends of our class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1 &2 Tại Vũng Tàu cơ sở 2, ViệtNam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 &2 Tại Vũng Tàu cơ sở 2, ViệtNam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2015 tại Vũng Tàu cơ sở 2 (Nguyễn An Ninh).

Địa chỉ : Số 454 Đường Bình Giã
Phường Nguyễn An Ninh. TP Vũng tàu, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho.

Liên lạc: Nguyễn Thị Nhài
Phone: (84) 0913 746 221

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 2 tháng 11 đến thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Pages

Monthly archive