August 2015

Level 1,2 & 3 at Dallas Center.

With the authorization of Thầy Cô. Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Dallas Center (Garland Group) will hold Level 1,2 & 3 classes in November, 2015.

Instructors: Điệp Nguyễn

Contact: Châu Trần
Phone: (682) 553-1984

Level 1&2: Monday, November 9th to Saturday, November 14th, 2015.
Level 3: Sunday, November 8th, 2015.

Please inform your family and friends of our class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2015 tại TĐ Dallas (Garland Group).

Địa chỉ : 3221 Beltline Rd.
Garland, TX 75044

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn

Liên lạc: Châu Trần
Phone: (682) 553-1984

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 9 tháng 11 đến thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Level 1,2 & 3 at Cabramatta Center, Australia

With the authorization of Thầy Cô. Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Cabramatta Center will hold Level 1,2 & 3 classes in October, 2015.

Michael Peter Dubois Function Centre
(Next to Saint Vincent De Paul Store)

Instructors: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín

Contact: Phạm Lộc or Vân Nguyễn
Phone: (61) 0434-204-686 or (61) 415-337-181

Level 1&2: Monday, October 12th to Saturday, October 17th, 2015.
Level 3: Sunday, October 18th, 2015.

Undefined

Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Cabramatta, Úc châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Cabramatta, Úc châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2015 tại TĐ Cabramatta.

Địa chỉ : Michael Peter Dubois Function Centre
Humphries Road, Mount Pritchard, NSW 2170, Australia
(Bên cạnh Saint Vincent De Paul Store)

Giảng Huấn: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín

Liên lạc: Phạm Lộc hoặc Vân Nguyễn
Phone: (61) 434-204-686 hoặc (61) 415-337-181

Mekong Delta, Tan An Meditation Center-P. 2, +84 036-697-4306

Center Leader: Bui Thi Cam Lan (Phone: 036 697 4306)

Assistant Leaders: Nguyen Kim Phuong (Phone: 090 918 2731)
Bui Duc Tinh (Phone: 090 847 8463)
Tran Thi Minh Tien (Phone: 081 797 9072)

Commissioners: Pham Thi Nguyet Hong, Nguyen Thi Chuyen,
Dang Huynh Hoa, Nguyen Thị Dut, Nguyen Van Ut,
Nguyen Van Thao, Tran Van Thanh, Phan Vi Kha,
Nguyen Van Khuong

Pages

Monthly archive