Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

2019年9月28日
通 告
提要:在越南乾龍〈Càng Long〉禪堂
舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年10月份在越南乾龍〈Càng Long〉禪堂舉辦
第1、2級課程的時間表。

地址: Ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
連絡: 武文碑〈Võ Văn Bia〉& 潘文詩〈Phan Văn Thi〉
電話: (84) 0986 356 794 & (84) 0968 742 109
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2019年10月14日至星期六,10月19日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive