Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại St. Albans, Úc Đại Lợi.

2019年7月09日
通 告
提要:澳洲墨爾本聖奧爾本斯〈Saint Albans, Melbourne〉禪堂
舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年9月份在澳洲墨爾本聖奧爾本斯〈Saint Albans, Melbourne〉禪堂舉辦辦第1、2和3級課程的時間表。

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS