Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Nha Trang, VietNam.

2018年6月16日
通 告
提要:越南芽莊〈Nha Trang〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2018年8月份在越南芽莊〈Nha Trang〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 664 Đường 23/10 Tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang – T. Khánh Hòa - Việt Nam

Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

2018年6月16日
通 告
提要:越南建祥〈Kiến Tường, Việt Nam〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2018年7月份在越南建祥〈Kiến Tường, Việt Nam〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1 & 2 tại nhóm thiền Saint Albans, Melbourne, Úc Châu.

2018年6月10日
通 告
提要:澳洲墨爾本聖奧爾本斯〈Saint Albans, Melbourne〉
行禪小組舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2018年8月份在澳洲墨爾本聖奧爾本斯〈Saint Albans, Melbourne〉行禪小組舉辦第1、和2級課程的時間表。

Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Hốc Môn, Việt Nam.

2018年6月12日
通 告
提要:越南福門〈Hốc Môn〉禪堂舉辦第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2018年9月份在越南福門〈Hốc Môn〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

地址: 29/8R Ấp Trung Đông, Xã Thời Tam Thôn
Huyện Hốc Môn, VietNam

Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Hải Phòng, Việt Nam.

2018年6月10日
通 告
提要:在越南海防市〈TP Hải Phòng, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1、2和3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2018年7月份在越南海防市〈TP Hải Phòng, Việt Nam〉禪堂舉辦第1、2和3級課程的時間表。

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS