Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Úc Châu

通 告
提要:微妙法行禪澳洲中央禪堂舉辦第3級課程

​獲得掌門師父之照准,微妙法行禪安那罕中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年05月份在微妙法行禪澳洲中央禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

​地址:​3 Holmes Road , MINTO
​​NSW 2566 Australia
​導師:​朱 當〈Đương Chu〉& 段 鳳〈Phương Đoàn〉​
​范 祿〈Lộc Phạm〉& 阮 翠〈Thúy Nguyễn〉
​連絡:​范煌玲 〈Hoàng Linh Phạm〉
​電話:​+ 61 417 224 826
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第3級課程上課時間表;
​星期日,2023年05月28日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

通 告
提要:越南永興〈Vĩnh Hưng, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年03月份在越南永興〈Vĩnh Hưng, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​đường Đốc Binh Kiều khu phố rạch Bùi
​thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam​

​導師:​​楊氏謙〈Võ Thị Kim Sang〉

​連絡:​武氏金瀧〈Vũ Ngọc Bần〉
​電話:​+ (84) 982 847 268
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年03月20日至星期六,2023年03月25日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Edmonton, Canada.

通 告
提要:加拿大埃德蒙頓〈Edmonton〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在加拿大埃德蒙頓〈Edmonton〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​12402 90 St. Edmonton,
​ AB, CANADA
​導師:​陳白雲〈Trần Bạch Vân〉
​連絡:​張 商〈Trương Thương〉
​電話:​(780) 952-7227
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​星期一,2023年04月10日至星期六,2023年04月15日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

通 告
提要:在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂
舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, P. 3,
​TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

​導師:​阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
​連絡:​阮氏錦〈Nguyễn Thị Cẩm〉
​電話:​(84) 097 721 9969
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年04月17日至星期六,04月22日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

通 告
提要:在越南梂棋〈Cầu Kè, Việt Nam〉行禪小組舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在越南梂棋〈Cầu Kè, Việt Nam〉行禪小組舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè,
​tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
​導師:​楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉
​連絡:​陳文檯〈Trần Văn Thơi〉
​電話:​(84) 0392 215 331
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年04月17日至星期六,04月22日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

通 告

提要:西雅圖〈Seattle〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年05月份在西雅圖〈Seattle〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址: ​4315 South Holly Street
​Seattle, Washington 98118, USA
​導師:​羅棟民〈Norman Law〉、梁麗熙〈Susan Lương〉
​王金水〈Vương Kim Thủy 譯音〉、
​翁東〈Ông Đông〉、翁德愷〈Ông Chánh〉
​連絡:​翁東〈Ông Đông 譯音〉
​電話:​(206) 355-4976
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年05月08日至星期六,05月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong

通 告
提要:香港〈Hong Kong〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年03 & 04月份在香港〈Hong Kong〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​九龍長沙灣元州街 273-279號
​泰盛工廠大廈5 字樓511 室
​導師:​李偉明〈Li Wai Ming〉、​柯惠偵〈Or Wai Ching〉
​連絡:​羅少珍〈Law Siu Chun〉
​電話:​+852 6360 3461
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年3月27日至星期六,4月01日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

通 告
提要:澳洲雪梨西〈Western Sydney〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年03月份在澳洲雪梨西〈Western Sydney〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
​​Fairfield NSW 2165 Australia
​導師:​范 祿〈Lộc Phạm〉、阮 翠〈Thúy Nguyễn〉
​連絡:​黎光縣〈Lê Quang Huyện〉、
​裴氏金英〈Bùi Thị Kim Anh〉〉
​電話:​0404382998 & 0425005088
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年03月20日至星期六,2023年03月25日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS