Dasira Narada Copyrights - Nguồn Gốc Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Dasira Narada Copyrights - Nguồn Gốc Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

(The origin of Divine Dharma Meditation)

Hình Ảnh Các Bậc Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera & Sự Hiện Diện Của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền

(Photos of The Predecessors Related to The Second Founder Master Narada Mahathera & The Presence of Divine Dharma Meditation)

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada- Hình Ảnh Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada- Hình Ảnh Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải , Thầy Nguyễn Đức Thuận và Các Vị Tiền Bối Có Liên Quan Đến Ngài Narada Mahathera

Dasira Narada - Hình Ảnh Cô Nguyễn Ngọc Hải và Nơi Thờ Phượng

Dasira Narada - Lớp học Vi Diệu Pháp Hành Thiền Của Thầy Nguyễn Đức Thuận Ở Việt Nam Trong Những Năm Đầu Tiên

(Dasira Narada - The Master Nguyen Duc Thuan's D.D.M classes in Viet Nam in the early stage)

GIẢI MÃ Ý NGHĨA HÀO QUANG

GIẢI MÃ Ý NGHĨA HÀO QUANG
UNDERLYING MANIFESTATION OF THE HALO

Trong dịp Sinh Nhật Đức Sư Tổ lần thứ 172, các khóa học cấp Giảng huấn, khóa học cấp 4 được tổ chức tại Thiền đường Trung ương Anaheim từ ngày 14 – 21 tháng 10 năm 2018, có hiện tượng hào quang diệu kỳ trên nhiểu tấm ảnh được chụp trong 2 ngày khác nhau, bởi nhiều người chụp và máy ảnh khác nhau.

From October 14th to 21stof 2018, many members of Divine Dharma Meditation discipline came to the Headquarters in Anaheim to attend the training classes for Instructors, Level 4 class, and to celebrate the 172nd Birthday ceremony of the Grand Master. During these special days, spectacular halo was captured by various cameras of many photographers.

Chúng ta thử cùng giải mã huyền cơ thông qua tâm đạo để đọc thông điệp mà Đức Sư Tổ muốn gửi cho môn sinh.
Let's try to decipher the mystical manifestations in these phenomena for they may convey certain messages from Grand Master to disciples of Divine Dharma Meditation.

Let's try to decipher the mystical manifestations in these phenomena for they may convey certain messages from Grand Master to disciples of Divine Dharma Meditation.

Hình hào quang phóng thẳng vào Thầy Cô Chưởng môn.
Ẩn dụ: Thầy Cô Chưởng môn là sứ giả được Ngài cử đến thế gian nhận phần nhiệm giáo hóa chúng sanh.

Aura shines directly at the Founder Masters Thầy and Cô.
Underlying message: The Founder Masters are messengers delegated by the Grand Master with sacred responsibilities to help humankind.

Hình hào quang phóng qua các vị Giảng huấn Cấp 4.
Ẩn dụ: Ngài ban lực gia trì cho các vị Giảng huấn để thực hiện nhiệm vụ được Thầy Cô giao phó.

Aura shines through Level 4 instructors.
Underlying message: The Grand Master Dasira Narada sent His blessing and support to the instructors to perform the task assigned by our Founder Masters Thầy and Cô.

Hình hào quang phóng qua các vị Giảng huấn Cấp 5.
Ẩn dụ: Ngài ban lực gia trì cho các vị Giảng huấn để thực hiện nhiệm vụ được Thầy Cô giao phó.

Halo shines through Level 5 instructors.
Underlying message: The Grand Master Dasira Narada sent His blessing and support to the instructors to perform the tasks assigned by our Founder Masters Thầy and Cô.

Hình hào quang bao trùm bàn thờ Tổ.
Ẩn dụ: Tổ đã về đây, Tổ ở đây.

Halo shines on the memorial table of the Grand Master.
Underlying message: The Grand Master is here.

Hình hào quang bao trùm Tổ và Thầy Cô hòa quyện cùng với hào quang ngũ sắc xẹt qua lưng Thầy Cô.
Ẩn dụ: Thầy Cô có thể hòa nhập vào thế giới của Tổ nhận lãnh ý chỉ của Ngài để giáo hóa môn sinh.

Halo shines over the statue of the Grand Master and it blends into the five-color aura over the back of the Founder Masters.
Underlying message: The Founder Masters could blend into the spiritual realm of the Grand Master to directly receive his guidance and teaching.

Hình hào quang ngũ sắc tỏa xuống bánh sinh nhật khi toàn thể môn sinh hát bài ca “Mừng sinh nhật Tổ”
Ẩn dụ: Tổ thị hiện sự ghi nhận thành quả của các môn sinh.

The five-color halo shines on the memorial table when all the students sing the song "Happy birthday to the Grand Master"
Underlying message: The Grand Master witnessed the achievement of disciples.

Hình hào quang như mũi tên chỉ vào Tổ và Thầy Cô Chưởng môn.
Ẩn dụ: Đây là nơi nương tựa của môn sinh. Hãy tin Tổ, tin Pháp môn, tin Thầy Cô để cùng phụng sự Pháp Tổ.

The halo as the arrow pointing to the Masters and the Statue of the Grand Master.
Underlying message: This is a place where disciples can place their trust. Let us bind our faith to the Grand Master, the Founder Masters as we strive to the server for the Dharma.